LET OP: ONS TELEFOONNUMMER IS GEWIJZIGD

 


 

Artikel 1: algemene voorwaarden
1.1. Academie Voor Speurhonden, hierna te noemen AVS: de bovengenoemde onderneming die, in het kader van haar activiteiten, cursussen en activiteiten aanbiedt aan het publiek, aan de persoon of aan een groep personen in eigen naam. 

1.2 Cursist: Hondenbezitter die AVS wil gebruiken om zijn hond te trainen. 

1.3 Overeenkomst / Opdracht: de overeenkomst waarbij AVS zich ertoe verbindt om haar tegenpartij een cursus, instructie of activiteit aan te bieden die door haar wordt aangeboden.

1.4 Contractduur: de overeengekomen duur van de overeenkomst / opdracht in de vorm van een of meer cursussen, lessen en / of activiteiten

1.5  De te betalen contributie is een maand contributie en wordt maandelijks vooraf betaald door middel van een "tikkie" ,contant of per pin.  Deze contributie betaald u ook als u besluit een maand niet te komen.  

1.6  De wet schrijft voor dat de contributie betaald dient te worden tot het einde van het lopende boekjaar Tenzij anders is afgesproken met AVS.

1.7  De contributie wordt aan het begin van het boekjaar vastgesteld. ( voor 2023 is dit 60 (zestig) euro per maand)


Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 2.1 Overeenkomst / opdracht wordt bekrachtigd  door het registratieformulier in te vullen en te ondertekenen.

.     2.1.1 Privé lessen kunnen besproken worden via mail, telefoon of WhatsApp en zijn definitief na betaling (betaling kan via tikkie) Indien tijd besproken is en de les wordt afgezegd op dezelfde dag worden de kosten wel in rekening gebracht. 

2.2 Na aanmelding is de cursist verplicht het verschuldigde /contributie/cursusgeld  te betalen.  

2.3 In geval van te late betaling behoudt AVS zich het recht voor om te voorkomen dat de cursist de cursus volgt. 

2.4 Alle kosten die AVS moet maken om het collegegeld/contributie te innen dat moet worden betaald, worden door de cursist teruggevorderd. 

2.5 Als de cursist minderjarig is, is de handtekening van de ouder of voogd vereist. Als een minderjarige cursist eerder een cursus aan de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

2,6  Indien de overeenkomst is getekend door de cursist is deze op de hoogte van de geldende huisregels en algemene voorwaarden.

 


Artikel 3 Aanvullende regels 

3.1 Als een cursist jonger is dan 16, behoudt de hondenschool het recht om te bepalen of de cursist geschikt is voor die cursus

.3.2 Kinderen zijn welkom. Als je jonger bent dan 12, mag je niet met de hond werken. De kinderen moeten altijd onder toezicht staan van een ouder / voogd.

3.3 AVS bepaalt dat een hond niet aan een cursus kan deelnemen als er een geldige reden is waarom de hond de gezondheid van andere deelnemers of honden in gevaar brengt.

3.4 Het gebruik van prikbanden en van de Elektrische Halsband is verboden.   

3.5 Als uw hond niet is gevaccineerd tegen hondenziekte of parvo of als de vaccinaties ouder zijn dan 2 of 1 jaar, moet u uw hond ten minste 14 dagen voor de start van de cursus laten vaccineren. Voor of aan het begin van de cursus, moet u de hondenpaspoort (inentingsboekje) ter inspectie aanbieden.  Tenzij dit door het titteren anders is bepaald door de dierenarts en welke in het inentingsboekje geschreven staat.

3.6 Bezoekers die door de cursist meekomen zijn welkom op de plaats die wordt aangegeven door AVS: Honden die niet deelnemen aan de cursus worden alleen om goede reden of in een activiteit met goed advies en met uitdrukkelijke toestemming toegelaten. AVS behoudt zich het recht voor om de deelnemende honden tijdens de les niet te betrekken. Kinderen zijn de verantwoordelijkheid van de ouders en er wordt van hen verwacht dat ze geen interactie hebben met honden van derden. 

3.7 Cursisten gebruiken geen fysieke correcties in de vorm van slaan, schoppen, corrigeren, schelden of schreeuwen. Cursisten die dit doen, worden uitgesloten van verdere lessen zonder terugbetaling van cursusgeld. 

3.9 Bij twijfel over de gezondheid van de hond moet vooraf overleg plaatsvinden (kennelhoest, soms diarree en bepaalde huidziekten kunnen besmettelijk zijn voor de andere honden). 

3.10 De cursus kan door meerdere personen met dezelfde hond worden gedaan; Elke begeleider moet weten wat in de vorige lessen is uitgelegd.

3.11 Loopse teven worden vanaf dag 6 tot dag 21 van de loopsheid niet toegelaten op het veld, de eigenaren worden wel geacht te komen om de lesstof mee te maken om dit dan thuis te kunnen oefenen.  Eigenaren kunnen zelf bepalen of ze de teef thuis houden vanaf de 1ste dag van de loopsheid.

3.12  Elke hond dient tijdens het wachten in de auto of box te verblijven. Dit om voor elke hond de rust van de training te waarborgen

3.12  We zijn een hobbymatige groep dit betekend dat we gezinshonden opleiden in het speurprogramma. Honden die voor het werk opgeleid worden  door hun eigenaar, zijn ook welkom, maar kunnen AVS niet aansprakelijk houden voor fouten die gemaakt kunnen worden door eigenaar tijdens zoekingen met hond. Wij werken nooit met verboden middelen! en verdovende middelen zoals bijvoorbeeld wiet.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 AVS is niet aansprakelijk voor enige schade of ongeval vóór, tijdens of na de cursus of activiteit, in welke vorm dan ook.

4.2 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod van AVS op internet of andere publicaties binden AVS niet. 

4.3 Omdat we met levende wezens werken, geven we geen 100% garantie op het resultaat. Voor een goed resultaat is de inzet van de eigenaar niet alleen wenselijk tijdens de cursus.

4.4 Deelname aan de cursussen is op eigen risico. AVS is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongelukken, enz. op de training locatie, zowel op het hondenveld als daarbuiten.  AVS is ook niet aansprakelijk voor ongelukken met honden en / of door honden. Schade kan nooit worden herhaald op de instructeur en / of AVS.

4.5 AVS is niet verantwoordelijk voor enige ziekte en / of (vermeende) psychologische of fysieke tekortkomingen die de hond kan oplopen tijdens of na een consult, cursus of andere activiteit.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de cursist

5.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade aan personen of goederen die de cursist of door de cursist hond(en) veroorzaakt

.5.2 De cursist dient een WA verzekering. te hebben Wanneer de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren, ook voor hun hond een verzekering te hebben. Vaak valt (alleen) een hond onder de standaard aansprakelijkheidsverzekering.

5.3 Veroorzaakt cursist, waaronder de honden, problemen en ruzies  zodat een goede uitvoering van de cursus of de activiteit aanzienlijk bemoeilijkt wordt of kan moeilijker doorgang  gemaakt van de cursus of de activiteit kan door AVS worden uitgesloten.. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

5.4 Bezoekers die meegenomen zijn door de cursist, zijn de verantwoordelijkheid van de cursist en gelden de hierboven geschreven artikelen ook voor. 

Artikel 6: Onvoorziene zaken

6.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan een fout, en niet een rechtshandeling door de wet of is algemeen aanvaard voor haar rekening.

6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op wat wordt bedoeld met de wet en jurisprudentie alle van buiten, al dan niet voorzienbare oorzaken waaraan de AVS geen invloed kan uitoefenen, maar als gevolg waarvan AVS niet is in staat om aan de verplichtingen te voldoen

6.3 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is, dan zal dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.